logo Medische Gegevens
logo Medische Gegevens Patiëntenportaal
.

Algemene voorwaarden

Inschrijving en afmelding

De inschrijving en het gebruik van de dienst is kostenloos. Zodra de inschrijving is doorgevoerd ontvangt u een email met een inlognaam en tijdelijk wachtwoord. Controleert u alstublieft uw spamfilter als u na een paar dagen nog geen mail heeft ontvangen.

U kunt zichzelf afmelden door een email te sturen aan support@medischegegevens.nl met uw verzoek tot afmelding, onder vermelding van uw inlognaam, patiënummer en ziekenhuis waar u zich heeft ingeschreven, of als u zorgverlener bent uw inlognaam en BIG nummer. Verder volgt Medischegegevens.nl het beleid van de zorgverlener rond aanleveren, bijwerken en verwijderen van medische gegevens en inschrijvingen.

Beëindiging dienstverlening

MyownFile BV is bevoegd de dienstverlening Medischegegevens.nl eenzijdig te beëindigen, met inachtneming van termijn van 1 maand, zonder dat hieruit enige schadeplichtigheid ontstaat.

Verwerking persoonsgegevens

Met het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u voorts akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Medischegegevens.nl. Deze verwerking zal geschieden op uiterst zorgvuldige wijze en conform de toepasselijke wetgeving, waaronder, doch niet beperkt tot, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dat verband heeft u het recht:

i) geïnformeerd te worden omtrent de doeleinden en de wijze van de verwerking van de gegevens;

ii) geïnformeerd te worden omtrent welke gegevens zijn verwerkt en wat de herkomst daarvan is;

iii) geïnformeerd te worden omtrent de ontvangers /categorieëvan ontvangers van de gegevens;

iv) op bijwerking, rectificatie of aanvulling van de gegevens, alsmede de doorhaling, de verandering in anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt of waarvoor de bewaring niet noodzakelijk is met het oog op de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

v) u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden. .

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met de dienst Medischegegevens.nl. Dat is bijvoorbeeld voor uw aanmelding in het klantenbestand van Medischegegevens.nl, het invoeren van uw gegevens ten behoeve van het inzichtelijk maken van uw gegevens in het systeem van Medischegegevens.nl, administratieve doeleinden, marketingdoeleinden of voor wettelijke informatieverplichtingen en voor de uitvoering in het algemeen van het door u met Medischegegevens.nl gesloten contract.

Uw gegevens worden medegedeeld aan medewerkers van Medischegegevens.nl of eventuele medewerkers van leveranciers van diensten van buiten af die aangewezen zijn om uw gegevens in te voeren, bij te werken of andere activiteiten te verrichten die verband houden met de doeleinden waar de gegevens voor verzameld zijn. Genoemde (rechts)personen zullen alleen gebruik maken van uw gegevens voorzover dit gebruik nauw is verbonden met hun rol en functie met het oog op de door u van MyownFile BV afgenomen dienst Medischegegevens.nl.

Verantwoordelijkheid

De dienst Medischegegevens.nl wordt u aangeboden door MyownFile BV. MyownFile BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Deze verantwoordelijkheid blijft nadrukkelijk bij u als patiënt dan wel uw behandelend arts(en). Vraag uw behandelend arts(en) om uw gegevens op juistheid te controleren.

Medischegegevens.nl vindt kwaliteit belangrijk. Wij besteden alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze dienst. Desondanks kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via de dienst beschikbaar wordt gesteld en/of de foutloze werking en continue toegankelijkheid daarvan. MyownFile BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of verband houdt met onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, de tijdelijke onmogelijkheid om van onze dienst gebruik te maken en/of het gebruik van informatie die door middel van onze dienst verkregen is. Aan de gegevens die MyownFile BV met Medischegegevens.nl ter uwer beschikking stelt kunnen geen rechten worden ontleend.